اثرات محیط بر گیاهان

گیاه

(اثرات محیط بر گیاهاناثر نور بر گیاه اثردما بر گیاه اثر آب بر گیاه)

اثرات محیط بر گیاهان:

عوامل ضروري موثر بر رشد گياه بسیار متعدد می باشد هستند ولي ازجمله مهم‌ترين اثرات محیط بر گیاهان مي‌توان به نور، دما، رطوبت و … اشاره کرد. هر كدام از اين عوامل جداگانه توضيح داده مي‌شود.

اثر نور بر گیاه :

نور جهت اعمال حیاتی گیاه بسیار ضروری است. اثر نور بر گیاه در حیطه های شدت نور، طول مدت تابش و نورگرایی بررسی خواهد گردید. گیاهان از نظر عکس العمل به هر کدام از این جنبه ها به گروه های مختلفی تقسیم می شوند.

گياهان سبز بدليل داشتن کلروفيل مي‌توانند انرژي خورشيدي را جذب کرده و در عمل فتوسنتز، گلوکز و ساير مواد مورد نيازگیاه را بسازد. نکته مهم این است که نور بايد مناسب باشد، نور مناسب نوري است که از نظر کيفيت و شدت و طول مدت خوب و مناسب باشد.

برای انجام عمل فتوسنتز، وجود شدت نور (انرژی) معينی لازم است. به طور ساده، شدت نور بيشتر سبب افزايش ميزان فتوسنتز می‌شود. انرژی نور در عمل به وسيله واحدی به نام لوكس اندازه‌گيری می‌شود.

اثر نور بر گیاه ها را از نظر شدت تابش به سه دسته گیاهان سایه دوست، آفتاب دوست و سایه آفتاب دوست تقسیم می شوند.

گیاهان سایه دوست:

نیاز به نور مستقیم نداشته و نیازمند شدت نور بین ۲۵ تا ۵۰ درصد نور طبیعی هستند.

گیاهان آفتاب دوست:

این گیاهان جهت رشد مناسب به 100درصد نور طبیعی نیازمندند.

گیاهان سایه آفتاب دوست:

نور غیر مستقیم نیاز نوریشان را برطرف می کند.

همچنین اثر نور بر گیاه از نظر طول مدت تابش نور به شرح زیر می باشد:

گیاهان روز کوتاه:

جهت گل دهی نیازمند کمتر از ۱۲ ساعت نور در شبانه روز هستند.

گیاهان روز بلند:

گل دهی در روزهای بلند که طول دوره روشنایی، حداقل ۱۴ ساعت در شبانه روز است، اتفاق می افتد.

گیاهان بی تفاوت:

تشکیل گل در این گیاهان به طول روز بستگی ندارد.

به طور کلی اثر نور بر گیاه دارای خصوصیات زیر می باشد:

 • بسیار ضروری جهت اعمال حیاتی گیاه
 • اثر نور بر گیاه در حیطه های شدت نور، طول مدت تابش و نورگرایی و…
 • عامل مهم عمل فتوسنتز
 • تولید گلوکز و ساير مواد مورد نيازگیاه
 • نور بايد مناسب باشد

اثردما بر گیاه :

اثردما بر گیاه بطور مستقيم و غير مستقيم می باشد. زمان کشت، بذر به يک حداقل دمايي نياز دارد تا جوانه بزند که به اصطلاح آن را صفر گياه مي‌گويند. اثردما بر گیاه در جذب آب و عناصر غذايي توسط گياه نقش بسزایی دارد.

شایان ذکر است دماي مناسب در مراحل مختلف رشد سني متفاوت می باشد.

اثردما بر گیاه عامل محدود كننده متابوليسم گياه بوده به طور کلی دما در ميزان فتوسنتز، تنفس و … گياه تاثیر گذار است.

پايين‌ترين دمايی كه گياه می‌تواند آن را تحمل كند مقاومت به سرما گفته می شود.

ميزان مقاومت گياهان  به دما متفاوت است. بعضی تا 12 درجه سانتی‌گراد، برخی تا 21 درجه سانتی‌گراد و گروهی نيز تا 35 درجه سانتی‌گراد می باشد.

اثردما بر گیاه یکی از عوامل مهم موثر در رشد گیاهان امی باشد.

گیاهان آپارتمانی از نظر نیاز دمایی به سه گروه گیاهانی که به هوای خنک نیاز دارند، گیاهانی که به هوای معتدل نیاز دارن، گیاهانی که به هوای گرم نیاز دارند تقسیم شده اند.

به طور کلی اثر دما بر گیاه دارای خصوصیات زیر می باشد:

 • یکی از عوامل مهم موثر در رشد گیاهان
 • اثردما بر گیاه بطور مستقيم و غير مستقيم می باشد
 • نقش بسزایی در جذب آب و عناصر غذايي
 • دماي مناسب در مراحل مختلف رشد سني متفاوت می باشد
 • عامل محدود كننده متابوليسم گياه
 • تاثیر گذار بر ميزان فتوسنتز، تنفس و … گياه
 • ميزان مقاومت گياهان به دما متفاوت است

اثر آب بر گیاه :

گیاهان مواد معدنی مورد نیاز خود را به  شکل محلول در آب توسط ریشه جذب می کنند. بخش بزرگی اندام های گیاهی از آب تشکیل شده است و در صورتی کمبود آب، شادابی خود را از دست خواهد داد و از بین خواهد رفت.

کیفیت آب و میزان املاح موجود در آن نیز در رشد گیاه تاثیر گذار می باشد. میزان و مقدار ابیاری گیاه، نسبت به نوع گیاه متفاوت می باشد.

اثر آب بر گیاه در بيشتر فرآيند‌های حياتی گياه بسیار مهم و اساسی بوده، سازنده اصلی غالب اجزاء ساختمانی گياهان و محتويات سلولی می‌باشد. اجزاء سبزينه‌ای اکثر گياهان زراعی از 90-60 درصد آب تشكيل شده است.

اثر آب بر گیاه به عنوان يك جزء ساختمانی در گیاه می باشد.

گیاهان از نظر مقدار آب لازم به چهار گروه گیاهانی که به آب زیاد نیاز دارند، گیاهان با نیاز آبی متوسط، گیاهان مقاوم به خشکی  و گیاهانی که نیاز کمی به رطوبت نسبی هوا دارند زیر تقسیم می شوند.

شایان ذکر است گياه هم مانند ساير موجودات زنده براي رشد مناسب نيازمند آب است.

آب نقش بسزایی در عمل فتوسنتز دارد. از دیگر اثر آب بر گیاه تنظيم دماي برگ و گياه مي‌باشد.

به طور کلی اثر آب بر گیاه دارای خصوصیات زیر می باشد:

 • گیاهان مواد معدنی مورد نیاز خود را به شکل محلول در آب توسط ریشه جذب می کنند
 • بخش بزرگی اندام های گیاهی از آب تشکیل شده
 • در کمبود آب، شادابی گیاه از دست خواهد رفت
 • کیفیت آب و میزان املاح موجود در آن نیز در رشد گیاه تاثیر گذار است
 • میزان و مقدار ابیاری گیاه، نسبت به نوع گیاه متفاوت می باشد
 • اثر آب بر گیاه در فرآيند‌های حياتی گياه بسیار مهم و اساسی است
 • آب نقش بسزایی در عمل فتوسنتز دارد.
 • از دیگر اثر آب بر گیاه تنظيم دماي برگ و گياه

(اثرات محیط بر گیاهان اثر نور بر گیاه اثردما بر گیاهاثر آب بر گیاه)


(فروشگاه آنلاین بهرویش همیار کشاورزان)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.