مجوز های گرفته شده (ارسال تصاویر مدارک به بهرویش) :

جواز کسب (شماره) :
نظام مهندسی (شماره) :
جهاد کشاورزی (شماره) :

آدرس دقیق به همراه کدپستی و تلفن :

محل کار :
کد پستی :
تلفن :

منزل :
کد پستی :
تلفن :


تلفن همراه (جهت دسترسی بیشتر لطفا شماره تمامی تلفن های همراه خود را بنویسید ) :


حساب بانکی معتبر از بانک های صادرات،ملت و کشاورزی :


با توجه به تجربه و تخصص جنابعالی خواستار به همکاری با کدام بخش هستید؟
سمکودبذر فضای سبزبذر گلخانهبذر گل زینتی و فضای سبزبازرگانی و خرید محصول


قبل از شروع همکاری با بهرویش با چه شرکت هایی و در چه سطحی فعالیت داشته اید؟

۱- شرکت :
مدت فعالیت :
میزان خرید :


۲- شرکت :
مدت فعالیت :
میزان خرید :


۳- شرکت :
مدت فعالیت :
میزان خرید :


سابقه نمایندگی فروش محصولات کدام یک از شرکت ها را دارید ؟


چه محصولاتی به صورت عمده در منطقه شما کشت می شود؟


در منطقه شما چه نوع کالاهایی و با چه برندی مصرف می شود؟


فرد یا شرکتی که جنابعالی در بازار نهاده های کشاورزی با ایشان سابقه همکاری بیشتری دارید : (به عنوان معرف)