هورمون اتیلن یا هورمون اضطراب، آیا از تاثیرات این هورمون بر گیاه اطلاع دارید؟

هورمون اتیلن
دیدگاه‌ها 0