هیچ محصولی یافت نشد.

کودهای ترکیبی

کودهای ترکیبی شامل مخلوط یا ترکیبی از چند عنصر معدنی مورد نیاز گیاه می باشند.
کود شیمیایی ترکیبی این امکان را برای کشاورزان فراهم می آورد که بتوانند نیاز های مختلف محصول خود را با یک مرحله کود دهی بر طرف کنند.

تولید کودهای ترکیبی نیاز به تخصص کافی و علم به نحوه اختلاط عناصر معدنی با یک دیگر دارد.
کود های ترکیبی به شکلی فرموله شده اندکه می توانند نیاز گیاه به چند عنصر را به طور هم زمان بر طرف کنند.
قیمت کود های ترکیبی به عوامل مختلفی بستگی دارد که متناسب با عناصر مورد استفاده در آن و تکنولوژی تولید تعیین می گردد.