نمایش 1–12 از 33 نتایج

بذر فلفل دلمه ای گلخانه ای

بذر فلفل دلمه ای گلخانه ای یکی از رقابتی ترین ارقام موجود در بازار می باشد. به همین دلیل گلخانه داران توجه ویژه ای به تمام ویژگی های این رقم دارند. این موضوع اهمیت شناخت ارقام مختلف را نشان می دهد.

بذر فلفل دلمه ای گلخانه ای دارای تنوع رنگی بسیاری است. اما در ایران چهار رنگ

  • قرمز
  • زرد
  • نارنجی
  • سبز

کشت می گردد.

بذر فلفل گلخانه ای جهت عرضه محصول به بازار داخل به صورت سبز برداشت می شود. این ارقام فلفل های فضای باز می باشد که در گلخانه کشت شده، و یا از بین ارقام گلخانه انتخاب شده اند.

بذر فلفل دلمه ای گلخانه در سه رنگ نارنجی ،زرد و قرمزاز نظر ویژگی کیفیت رنگ میوه به شدت مورد توجه هستند. البته ارقام مختلف کیفیت رنگی متفاوتی را نشان می دهند.

بذر فلفل دلمه از نظر شکل میوه در صورتی که دارای میوه بلوکی و چهار لوب باشند از بازار پسندی خوبی برخوردار خواهند بود.

بذر فلفل دلمه ای گلخانه ای نسبت به شرایط محیطی حساس بوده بنابر این در شرایط محیطی نا مناسب دچار گل ریزی می گردد و در نتیجه عملکرد نهایی آن کاهش می یابد.

بذر فلفل دلمه ای گلخانه از نظر تحمل و مقاومت نسبی به بیماری سفیدک سطحی دارای تنوع می باشد. به همین دلیل گلخانه داران سعی در شناسایی ارقام متحمل به این بیماری را دارند.