قارچ کش آکروبات ام زد (دیمتومورف+ مانکوزب)

آکروبات ام زد قارچ کشی حفاظتی، درمانی و ضد هاگزایی است که جهت کنترل سفیدک دروغی در سیب زمینی به ثبت رسیده است. این قارچ کش از دیمتامورف که یک قارچ کش با ئیژگی سیستمیک برگی می باشد و مانکوزب که دارای ویژگی حفاظتی است تشکیل شده است. ماده موثره دیمتامورف سریعا توسط گیاه جذب شده و دارای اثر سیستمیک برگی و نفوذی موضعی می باشد. توصیه می شود آکروبات ام زد در برنامه سمپاشی جهت پیشگیری و قبل از ظاهر شدن علائم بیماری استفاده شود. دیمتامورف دارای نحوه اثر منحصر به فرد با اثر حفاظتی و درمانی و ضد هاگزایی می باشد که از رشد دیواره سلولی قارچ جلوگیری می کند. مانکوزب قارچ کشی حفاظتی با  نحوه اثر ندگانه است که یک لایه روی صفحه گیاه ایجاد کرده و از جوانه زنی اسپور قارچ ممانعت می کند.

محصول بیماری میزان مصرف
سیب زمینی سفیدک دروغی 2 کیلوگرم در هکتار
مقایسه