قارچ کش اینفینیتو (فلوپیکولید+ پروپاموکارب)

اینفینیتو قارچ کشی با خاصیت تماسی و سیستمیک دارای دو ماده موثره (فلوپیکولید 62.5 گرم در لیتر+پروپاموکارب 625 گرم در لیتر) می باشد که مانع از جوانه زنی اسپور و رشد میسلیوم قارچ عامل بیماری می گردد. این سم دارای خصوصیاتی از قبیل خاصیت پیشگیری و معالجه کنندگی، دوام طولانی در کنترل قارچ عامل بیماری، طرز تاثیر جدید در کنترل سفیدک دروغی و مناسب جهت مدیریت کنترل مقاومت قارچ ها، خاصیت عبور از برگ و موثر روی تمامی مراحل قارچ عامل بیماری می باشد. جهت جلوگیری از مقاوم شدن قارچ عامل بیماری از مصرف اینفینیتو بیش از 4 بار در طول فصل زراعی خودداری شود. در صورتی که یک ساعت پس از سم پاشی با اینفینیتو باران ببارد در کارایی اینفینیتو هیچ تاثیری ندارد.

محصول بیماری میزان مصرف
جالیز سفیدک دروغی 2 لیتر در هکتار
سیب زمینی سفیدک دروغی 1.25 لیتر در هکتار
مقایسه