قارچ کش لونا (تری فلوکسی استروبین+ فلوپیرام)

لونا قارچ کش جدید بایر دارای خاصیت سیستمیک، نفوذی و عبور از برگ ها برای کنترل سفیدک پودری می باشد. این قارچ کش دارای دو ماده موثره تری فلوکسی استروبین + فلوپیرام با فرمولاسیون  سوسپانسیون 50 درصد می باشد. تری فلوکسی استروبین از خانواده استروبیلورین ها و فلوپیرام از خانواده بنزامید می باشد. این قارچ کش با داشتن دو ماده موثره می تواند ترکیب مناسبی در برنامه مدیریت مقاومت و مدیریت تلفیقی محصول باشد. لونا برای کنترل تمام بیماری های لکه برگی و پوسیدگی های میوه توصیه شده است.

محصول بیماری میزان مصرف
خیار سفیدک سطحی 0.2 لیتر در هزار
سیب سفیدک سطحی، لکه سیاه 0.2 لیتر در هزار
گوجه فرنگی سفیدک سطحی 0.3 لیتر در هکتار

 

 

 

 

 

 

مقایسه