قارچ کش پنکونازول (توپاس)

پنکونازول (20% EW) قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج از گروه تری آزول ها می باشد  که از طریق برگ جذب شده و به سایر نقاط گیاه جابه جا می شود. این قارچ کش از بیوسنتز ارگوسترول جلوگیری می کند.

محصول بیماری میزان مصرف
انگور سفیدک سطحی 0.125 در هزار
مقایسه