قارچ کش تری سیکلازول (بیم)

تری سیکلازول (75% WP) قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی از گروه قارچ کش های ضد سنتز ملانین می باشد. این قارج کش معروف ترین قارچ کشی است که با ممانعت از سنتز ملانین بیماری بلاست برنج را کنترل می کند، در بیماری بلاست برنج، رنگدانه ملانین نقش اساسی در نفوذ بیمارگر ایفا می کند.

محصول بیماری میزان مصرف
برنج بلاست برنج 0.5 کیلوگرم پس از ظهور 30 تا 40 درصد خوشه ها
مقایسه