نوشته‌ها

TYARA1
0
ویدئوهای بهرویش

بذر ملون تیارا


کنکورد
0
ویدئوهای بهرویش

بذر خیار کنکورد


هرمزگان
0
ویدئوهای بهرویش

فلفل دلمه ۲۰۹۰ وستلند(هرمزگان_رودان)


تیماربذر
0
ویدئوهای بهرویش

دلایل تیمار بذر


2090
0
ویدئوهای بهرویش

فلفل دلمه ای ۲۰۹۰ وستلند


تراوا
0
ویدئوهای بهرویش

سیستم آبیاری زیرزمینی #تراوا (لوله متخلخل اسفنجی)


پیش_تیماربذر
0
ویدئوهای بهرویش

پیش تیمار بذر چیست؟


اوره_فسفات
0
ویدئوهای بهرویش

کود اوره فسفات مایسا


مایکوریزا2
0
ویدئوهای بهرویش

مزایای مستقیم و غیرمستقیم مایکوریزا


زردآلو
0
ویدئوهای بهرویش

شرایط محیطی مناسب درخت زرد آلو


جواهر
0
ویدئوهای بهرویش

گوجه ای خوش فرم در گلخانه خود کشت کنید


سبا_یزد
0
ویدئوهای بهرویش

رضایت مشتری بزرگترین سرمایه ماست


پاپایا
0
ویدئوهای بهرویش

خربزه درختی پاپایا


مارگون
0
ویدئوهای بهرویش

خیار گلخانه ای مارگون


گلوگاه
0
ویدئوهای بهرویش

کرم گلوگاه انار


پسته
0
ویدئوهای بهرویش

دور آبیاری مناسب درختان پسته


301010
0
ویدئوهای بهرویش

کود ۳۰-۱۰-۱۰ مایسا


105210
0
ویدئوهای بهرویش

کود (۱۰-۵۲-۱۰) مایسا


انار
0
ویدئوهای بهرویش

شرایط محیطی مناسب درخت انار


دیلمان
0
ویدئوهای بهرویش

بذر بادمجان گلخانه ای و فضای باز دیلمان