نوشته‌ها

0
ویدئوهای بهرویش

غذایی ارزشمند برای گیاه


0
ویدئوهای بهرویش

رضایت مشتری بزرگترین سرمایه ماست


0
ویدئوهای بهرویش

با هرس خیار گلخانه ای نفس تازه به گلخانه ی خود هدیه کنید


0
ویدئوهای بهرویش

ایستادگی و مقاومت گیاه خود را تضمین کنید.


0
ویدئوهای بهرویش

رفع کمبود مواد معدنی گیاه با هیومی پنجاه(هیومیک اسید)


0
ویدئوهای بهرویش

اشتباه هرس نکنید!!!


0
ویدئوهای بهرویش

افزایش ریشه زایی گیاه با هیومیک اسید


0
ویدئوهای بهرویش

گلخانه ای به زیبایی خیار مارگون


shoory
0
ویدئوهای بهرویش

پرهیز از کشاورزی در خاک های شور


0
ویدئوهای بهرویش

هرس درخت انگور


0
ویدئوهای بهرویش

بادمجان دلمه سیدزلند


0
ویدئوهای بهرویش

همایشی با میزبانی وستلند


کود کند رها
0
ویدئوهای بهرویش

صرفه جوئی در هزینه با کاهش دفعات کود دهی توسط کود های کند رها


1225
0
ویدئوهای بهرویش

طلای ناب گلخانه فلفل زرد وستلند


آهن مایرن
0
ویدئوهای بهرویش

لذت انتخاب یک آهن با کیفیت و ایده آل …


علف هرز
0
ویدئوهای بهرویش

آیا انواع علف هرز را میشناسید ؟؟


0
ویدئوهای بهرویش

بمب نارنجی گلخانه


0
ویدئوهای بهرویش

چرا باید از گیاه آزمایش گرفت؟!!!


مای شیلد
0
ویدئوهای بهرویش

محافظت از گیاه در برابر آفتاب سوختگی با کود مای شیلد


0
ویدئوهای بهرویش

کود مای شیلد سایه بانی برای محافظت از گیاه شما