نمایش 1–12 از 41 نتیجه

بذر گوجه گلخانه ای فسا

کلمات کلیدی: (بذر گوجه گلخانه ای فسا – گوجه گلخانه ای فسا – بذر گوجه فرنگی فسا – گوجه فرنگی

بذر گوجه گلخانه ای دافنیس

کلمات کلیدی: (بذر گوجه دافنیس – خرید بذر گوجه دافنیس – بذر دافنیس – بذر گوجه گلخانه ای دافنیس) گوجه

بذر گوجه گلخانه ای لیندا

کلمات کلیدی: (بذر گوجه گلخانه ای لیندا – گوجه گلخانه ای لیندا – گوجه لیندا – بذر گوجه لیندا) بذر

بذر گوجه گلخانه ای هانی

کلمات کلیدی: (بذر گوجه هانی – گوجه هانی – بذر گوجه گلخانه ای هانی – گوجه گلخانه ای هانی) گوجه

بذر گوجه گلخانه ای ایزابلا

کلمات کلیدی: (بذر گوجه گلخانه ایزابلا – گوجه گلخانه ایزابلا – بذر گوجه ایزابلا – گوجه فرنگی ایزابلا – بذر

بذر گوجه گلخانه ای پردیس

کلمات کلیدی: (بذر گوجه پردیس – گوجه پردیس – گوجه گلخانه ای پردیس – گوجه فرنگی پردیس – بذر گوجه

بذر گوجه گلخانه ای فیلوس

کلمات کلیدی: (بذر گوجه فیلوس – گوجه فیلوس – گوجه گلخانه ای فیلوس – بذر گوجه گلخانه ای فیلوس) بذر

بذر گوجه گلخانه ای شانون

کلمات کلیدی: (بذر گوجه گلخانه شانون – گوجه گلخانه شانون – گوجه شانون – بذر گوجه شانون – گوجه گرد

بذر گوجه گلخانه ای گلدی

کلمات کلیدی: (بذر گوجه گلدی – گوجه گلدی – بذر گوجه گلخانه ای گلدی – گوجه گلخانه ای گلدی) بذر

بذر گوجه گلخانه ای والورو

کلمات کلیدی: (بذر گوجه والورو – گوجه والورو – بذر گوجه گلخانه ای والورو – گوجه گلخانه ای والورو) بذر

بذر گوجه گلخانه ای گراندلا

کلمات کلیدی: (بذر گوجه گراندلا _ گوجه گراندلا _ گوجه گلخانه ای گراندلا _ بذر گوجه گلخانه گراندلا _ گوجه

بذر گوجه گلخانه ای

بذر گوجه گلخانه ای نسبت به ارقام گوجه فضای باز دارای یک تفاوت عمده و کلیدی می باشد، که آن رشد نامحدود مریستم راسی می باشد، که اصطلاحا به این ارقام گوجه با رشد نامحدود نیز می گویند.

گوجه گلخانه ای در شرایطی که تمامی موارد محیطی و زراعی به درستی رعایت شود، می تواند عملکرد بسیار مناسبی داشته باشد و لازم به ذکر است نقش گرده افشانی در عملکرد نهایی بسیار بالا است.

گوجه گلخانه ای از نظر اندازه میوه به سه دسته کلی تقسیم می شوند که در زیر به آن ها اشاره می شود:

تقسیم بندی

گوجه گلخانه ای استاندارد: این ارقام میوه هایی تشکیل می دهند دارای وزن متوسط 200-180 گرم.

گوجه گلخانه ای درشت (بیف) وزن میوه در این ارقام به طور متوسط بین 250-200 گرم می باشد.

گوجه گلخانه ای زیتونی: این ارقام به نام های مختلفی از جمله چری، گیلاسی و … شناخته می شوند و وزن میوه در این ارقام بین 15-10 گرم می باشد.

گوجه گلخانه ای از نظر مقاومت به بیماری ویروسی TYLCV  نیزتقسیم بندی می شود که در ایران هم ارقام مقاوم و هم ارقام حساس وجود دارد.

گوجه گلخانه ای در شرایطی می تواند عملکرد مطلوب و قابل قبولی داشته باشد که با توجه به شرایط محیطی هر منطقه انتخاب شود.

به طور کلی شاخص ها و ویژگی های متعددی جهت ارزیابی و انتخاب بذر گوجه گلخانه ای باید مورد توجه قرار گیرد که شرکت های تخصصی در این زمینه فعالیت های ارزشمندی انجام داده اند.