کیفیت محصولات کشاورزی به دو عامل کلی محیطی و ژنتیکی وابسته هستند بدین گونه که به منظور کسب بهترین نتیجه ابتدا باید به دنبال گیاهی با پشتوانه ژنتیکی خوب باشیم و در پی آن در صدد فراهم نمودن شرایط محیطی خوب برای گیاه مورد نظر بر بیاییم.
به طور کلی تغذیه و آبیاری محصولات کشاورزی اقدامی است در جهت بهبود و افزایش کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی. عوامل محیطی تاثیر گذار بر میزان کیفیت محصولات شامل

  • عامل رطوبت(آب)
  • عامل نور
  • عامل دما
  • عامل تهویه
  • عامل خاک
  • عناصر غذایی

می باشد.

عامل آب به جذب عناصر غذایی کمک می کند به علاوه در روند فتوسنتز گیاه تاثیر گذار است این عامل در تنظیم دمای گیاه نیزتعیین کننده است. عامل نور به فتوسنتز گیاهی منجر می شود. عامل دما در جذب عناصر گیاهی توسط گیاه بسیار مهم است. عامل تهویه به جذب بهتر اکسیژن توسط ریشه کمک می کند.گیاه از عامل لنگر گاه خود استفاده می کندخاک باید از نظر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی شرایط مناسبی را برای گیاه فراهم کند و در اخر عامل مواد غذایی منجر به رشد و تولید هر چه بیشتر و بهتر گیاه می شود.