هیچ محصولی یافت نشد.

محرک های رشد

محرک های رشد اساسا گروهی از مواد کودی را تشکیل می دهند که شامل

  • محرک های گیاهی
  • هورمون های رشد
  • اسید های آمینه
  • عصاره جلبک های دریایی

می باشند.
کود محرک رشد با تامین مواد و عناصر دخیل در تمامی مراحل رشدی گیاه و به خصوص مراحل حساس رشدی موجب بهبود شاخص های رشدی محصولات کشاورزی می شود.
کود های ضد تنش یکی از بهترین و مهم ترین مثال های این گروه کودی می باشند.

ضد تنش

محرک های رشد به خصوص اسید های امینه می توانند نقش ضد تنش بسیار موثری در محصولات کشاورزی ایفا کنند.
جلبک های دریایی بخش مهمی از محرک های رشد بوده و از پر مصرف ترین مواد کودی جهت تحریک گیاه به رشد می باشد.
به طور کلی استفاده و کاربرد انواع محرک های رشد در مزارع و باغات و گلخانه ها می تواند عملکرد نهایی محصولات کشاورزی را افزایش می دهد.