نمایش یک نتیجه

در انبار موجود نمی باشد
مقایسه
در انبار موجود نمی باشد
مقایسه
در انبار موجود نمی باشد
مقایسه
در انبار موجود نمی باشد
مقایسه
در انبار موجود نمی باشد
مقایسه

بذر اسفناج

بذر اسفناج یکی از مواردی است که باید توسط کشاورزان و زارعان به درستی شناخته شده تا بتوانند در خصوص کشت وایته های مختلف تصمیم گیری درستی داشته باشند.
بذر اسفناج دارای تنوع قابل قبولی در بازار ایران می باشد و می توان گف هر واریته برای منطقه ی به خصوصی در اقلیم کشور ایران مناسب می باشد.
بذر اسفناج از نظر بسیاری از ویژگی ها مورد توجه تولید کنندگان قرار می گیرد. یکی از مواردی که در حال حاضر در مورد این نهاده (بذر اسفناج) مورد توجه است بحث کیفیت رنگ برگ ها می باشد.

بذر اسفناج می بایست در شرایط مختلف محیطی مورد ارزیابی قرار گیرد و دلیل اهمیت این موضوع در واکنش ارقام مختلف از بذر اسفناج نسبت به شرایط متنوع اقلیمی می باشد.
بذر اسفناج، یا به ظور کلی واریته یا رقم های مختلف آن، در صورت قرار گرفتن در شرایط تنش دمایی ممکن است از فاز رویشی به فاز زایشی تغییر رشد دهد. که امری نا مطلوب می باشد.
بذر اسفناج به دلیل مواردی که ذکر شد و حساسیت به تنش های محیطی باید با دقت بالا توسط شرکت ها انتخاب شده و آزمایشات مزرعه ای دقیق صورت گیرد تا بتوان به بازار کشاورزی عرضه شود.