نمایش دادن همه 4 نتیجه

بذر چمن همیلتون

کلمات کلیدی: (بذر چمن همیلتون – بذر چمن اسپرت ۱ همیلتون – بذر چمن اسپرت ۲ همیلتون – بذر چمن

بذر چمنDLF (MasterLine)

کلمات کلیدی: (بذر چمنDLF (MasterLine) – بذر چمن مسترلاین – بذر چمن اسپرت masterLine – بذر چمن متحمل به شوری

بذر چمن جانسون

کلمات کلیدی: (بذر چمن جانسون – بذرچمن اسپرت جانسون – بذر چمن فضای سبز جانسون – بذر چمن سایه جانسون)

بذر چمن مامرستیخ

چمن اسپرت 1: درصد بذور: 55% لولیوم، 10% فستوکا،35% پوآ. چمن اسپرت 2: درصد بذور: 20% لولیوم، 70% فستوکا، 10% پوآ.