هر گونه تغییر فیزیولوژیکی در اثر فعالیت  موجودات زنده یا غیر زنده که باعث بوجود آمدن تغییر در روند رشد و باعث بوجود آمدن علائمی غیر طبیعی گردد بیماری گیاهی می گویند و به عامل بوجود آورنده ی این بیماری آفت و یا پاتوژن گفته می شود.

به طور کل آفات و بیماری های گیاهی توسط پنج عامل

  • قارچ
  • باکتری
  • ویروس
  • نماتد
  • مایکوپلاسم

بوجود می آیند.

به دلیل خسارات بالایی که آفات و بیماری های گیاهی بر محصولات زراعی وارد می کند این مسئله برای انسان ها از اهمیت بالایی برخوردار است. این بیماری ها ممکن است باعث محدود شدن کاشت گیاه در منطقه و یا حتی کشور گردد و باعث نابودی تمامی عوامل یک گونه که به بیماری خاصی حساس هستند شود. علیرغم خسارات ممکنه برای یک محصول کشاورزان می توانند با بالا بردن اطلاعات خود در زمینه ی آفات و و استفاده از ارقام مقاوم تر موجود و البته استاده از روش های مبارزه ی زراعی، بیولوژیکی و شیمیایی در جهت مدیریت مناسب تنش ایجاد شده اقدام کند.